Vënia në funksion e testimit ekstern për matjen e njouhurive të nxënësve është një ndër reformat më të diskutueshme në sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë për shkak të publicitetit të gjerë dhe ngjarjet në diskursin publik.