Недостигот од потемелна емпириска анализа на состојбата во Македонија по прашањето за успешноста на државата во справувањето со феноменот трговија со луѓе, во рамките на сите институции одговорни за неговото гонење и сузбивање, претставува повод за изготвување на извештајот ,,Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови” на Коалицијата  ,,Сите за правично судење”