Извештајот кој произлезе од рамките на проектот,, Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија “за 2011 година е изготвен од доц. Др Ѓорѓи Сламков (наставник по Казнено право на Факултет за правни науки при Европскиот Универзитет – Скопје).
Трудот е составен од три дела, соодветно поделени од зависност од прашањето на обработка и тоа ,, Вовед и методологија на истражувањето” ,  ,, Анализа на резултатите од набљудувањето на предметите од областа на корупцијата во 2011 година” , а во завршниот дел се утрвдени ,, Заклучоци и препораки” .