Во публикацијата се дава осврт на развојот на студентските правобранители во високото образование во Македонија. Понатаму, публикацијата содржи анализа на правните акти на студентските правобранители на петте државни универзитети во Македонија. Овие правни акти се добиени од Централен регистар на Република Македонија и преку барања за пристап до информации од јавен карактер. Покрај студентските правобранители, се истакнуваат и другите начини на заштита на студентските права. Автори: Ѓорѓи Рајчиновски, Сања Божовиќ, Александра Живковиќ Истражувач: Теодора Новеска Лектор: Симона Груевска – Маџоска Поддржано од Фондација Отворено Општество Македонија и УСАИД.