Целите на публикацијата се да се обезбедат систематизирани информации за правата и слободите на средношколците, студентите и младите, подигање на свесноста за заштитата на младинските права и слободи, премостување на границите помеѓу младите и институциите и зајакнување на капацитетите на младите.