Публикацијата дава теоретска анализа на конформизмот, верувањето во лична контрола и граѓанска одговорност. Дава осврт на претходно спроведени истражувањата од истата област и ги презентира добиените резултати за поврзаност помеѓу нивото на конформизам, граѓанска одговорност и личната контрола кај студентите, како и резултати за разликата во конформизмот, верување во лична контрола и граѓанска одговорност кај студентите кои членуваат во граѓанска организација и оние кои не членуваат. Автор: Јована Наумоска Ментор: Моника Божиновска Лектор: Симона Груевска – Маџовска Поддржано од Фондација Отворено Општество Македонија