Центарот за економски анализи (ЦЕА) во соработка со партнерите Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце, Здружение за развој на Ромската заедница – Сумнал и Центар за култура, комуникација и
едукација на Ромите – Светла Иднина го спроведуваат проектот „Вработување на млади Роми“ (РЕФ.12-
8413/1), финансиран од програмата на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) – Развој на човечки
ресурси на Европската унија, Социјално вклучување и вработување на локално ниво, преку корисниците
Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политикана Република Македонија.