Физиолошката идеја за правата на човекот се рефлектира во Американската Декларација за независност од 1776 и во Француската Декларација за правата на човекот и граѓанинот од 1789 година. Лигата на народите основана после првата Светска Војна беше активна во заштита на малцинствата и населението во колонизираните територии на поразените сили.