Vendi ynë ka traditë dhe kulturë administrative prej shumë dekadave, e cila aftësohet ndaj ndryshimeve demokratike në shoqëri, duke u udhëhequr nga parimi i sundimit të drejtës, transparenca, profesionalizmi, stabiliteti, përgjegjësia, para shikueshmëria, trajtimi i barabartë, efikasiteti dhe llogaridhënia. Kjo u bë veçanërisht e dukshme me procesin e decentralizimit të pushtetit, kur komunat dhe Qyteti i Shkupit, duke iu falënderuar traditës dhe kulturës administrative, me shumë sukses i ndërmorën dhe i vunë në funksion kompetencat e transferuara nga ana e pushtetit qendror.