Во овој дел од истражувањето предмет на интерес е состојбата со почитувањето на правата на новинарите во
поглед на Законот за работни односи .Овде, пред се, истражувањето е насочено кон почитувањето на правото на годишен одмор, односно, колку работни денови платен одмор добиваат новинарите, потоа дали добиваат надомест или пак слободни денови во случај кога работат во текот на викенд или празник (неработни денови), колку работни часови работат во текот на еден ден, дали се здравствено и пензиски осигурени и дали е редовно плаќањето на осигурувањето.