Социјалното претприемаштво се смета за нова појава во Македонија, меѓутоа концептот на социјална  економија има долга историја во земјава. Во последните неколку години, граѓанскиот сектор и непрофитните
организации се главните учесници и промотори на развојот на социјалната економија во Македонија.