Учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики и можноста да влијаат во обликувањето и подобрувањето на одлуките кои имаат директно влијание на квалитетот на живеењето во локалната заедница се клучни предуслови за демократско управување на локално ниво. За да можат да учествуваат
со свои иницијативи и предлози, граѓаните треба да можат слободно да пристапат до, податоци и информации и да ги споделат со други граѓани.