Наспроди празноверието смртоносноста на дрогите стојат луѓе потврдуваат дека не се дрогите тие што убиваат,туку стереотипите вткаени во актуелните политики за дроги, во образованието и во сите културни обрасци преку кои го спознаваме и со чија помош се позиционираме во овој свет.