Пилот анализа на активности од Програмата на општина Свети Николе за социјална заштита.