Реформата на медиумите во Македонија станува насушна потреба. Проблемите се многубројни, а крајниот
резултат е неодржлив медиумски систем со голем број актери што се лесно подложни – главно поради неодржливоста на медиумскиот пазар – на политичко влијание. Политичкото влијание води кон ситуација во која првите жртви се професионалните стандарди на новинарската професија, а новинарите, особено во провладините медиуми, дејствуваат првенствено како гласноговорници на центрите за комуникација на
политичките партии во земјава.