Për nocionin “online” ose “media të reja” kemi disa definicione.Më tepër teknologji të karakterizuara si media të reja janë digjitale dhe shpesh kanë karateristika të manipulimit, rrejtëzimit, ngjeshmërisë dhe interaktivitetit.Disa nga shembujt mund të jenë, interneti, ueb faqet dhe muldimediat kompjuterike. Sipas Lev Manoviçit, mediat e reja nuk i nënkuptojnë programet televizive, filmat, librat, gazetat ose botime tjeta të shypura që kanë përmbajtje por që nuk mundësojnë interaktivitet. Ai thotë se definicionet për meduat e reja patjetër të revidohen në çdo dy-tre vjet, ndërsa pas një periudhe të caktuar ato nuk do të jenë më “të reja”.