Публикацијата има за цел збогатување на научната мисла во областа на заштитата на студентските права во нашата земја, развивање на демократските капацитети кај членовите на академската заедница и обезбедување плурализам на студентските претставнички тела во Македонија. Публикацијата содржи анализа на документите за сите парламенти при факултети, а овие документи се извадени од Централниот Регистар на Република Македонија. Автори: Деа Здравковска, Петар Барлаковски Уредници: Сања Божовиќ, Александра Живковиќ Лектор: Симона Груевска – Маџовска Поддржано од Фондација Отворено Општество Македонија и УСАИД.