Она што се случува со кривично – правните системи во светот е тенденцијата на приклонување ( некои земји повеќе, некои помалку ) кон сè помалку репресивни, а повеќе ресторативни системи. Логиката зад ваквиот речиси 40 – годишен развој е во согледувањето дека репресивните и ретрибутивни санкциони системи не се покажале како корисно средство за превенција од криминалот.