Овој извештај од проценката е подготвен за потребите на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, спроведуван во рамки на Програмата ИПА за поддршка на Граѓанското општество и Медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промовирање на подобрени односи помеѓу заедниците. Проектот е реализиран од Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар во соработка со “Стопанската комора на северо-западна Македонија“ и Мултиетничкото здружение Флоренс Најтингејл (ФН). Главната цел на акцијата е “подобрување на меѓуетничките односи и зголемување на локалната мултикултурна демократија”. Специфичните цели на проектот се: