Diskiminimi është dukuri e cila paraqitet në kuadër të çdo bashkësie lokale,mbi baza të ndryshme,përmes formave të ndryshme dhe në fusha të cilat janë në kompetencë të pushtetit qendror dhe lokal.