Дискриминацијата е појава што се јавува во рамките на секоја локална заедница,врз различни основи,преку различни облици и во области што се во надлежност и на централните и на локалните власти.