Имајки ги предвид податоците за состојбата, движењето и обележјата на појавата на семејното насилство во Република Македонија, најчести жртви на семејно насилство се жените и децата од различна возраст и семеен статус, а најчести сторители се полнолетни мажи со статус на сегашни или поранешни брачни другари и партнери, татковци и синови. Поради поефективно справување со проблемот на семејното насилство, сите показатели укажуваат на тоа дека само мултисекторското делување е најефикасната помош на жртвите на семејно насилство.