Оваа брошура е резултат на соработката помеѓу нас,, Еколошкото друштво Планетум ” од Струмица и компанијата “Алајанс УЈАН Македонија ” од Кавадарци и заеднички реализираниот проект “Присуство на ентомо-фауната во посев со тутун во струмичкиот регион”. компанијата Алајанс УАН од Кавадарци како опшествено одговорна компанија која се грижи и вложува во развојот на заедницата и во животната средина реши дел од својата работа во заедницата да ја насочи кон испитување на биодиверзитетот (ентомофауната) во посевите со тутун во Струмичкиот регион.