Изобилството информации од отворени извори достапни на интернет и во базите на податоци значи дека денес секое можно истражување треба да вклучи и пребарување, собирање и верификација на информации од отворени извори. Тоа стана неодвоиво од работата на култивирање на изворите, обезбедување доверливи информации и другите истражувачки тактики што се базираат врз скриени или помалку познати информации. Новинарите и други лица што ја развиваат и ја одржуваат способноста за правилно пребарување, откривање, анализа и верификација на таквите материјали ќе обезбедат подобри и посеопфатни истражувања.