Содржи информации и упатства за интегрирање на пристапот заснован на човековите права во работата на граѓанските организации во државата.

Стандардите за човекови права, како и принципите содржани во Универзалната декларација за човекови права, конвенциите на ООН и други меѓународни документи за заштита и унапредување на човековите права ги поставија принципите на HRBA. Овие основни принципи се: универзалност; неотуѓивост; неделивост; меѓузависност и меѓусебна поврзаност; учество на граѓаните во донесувањето одлуки; недискриминација и еднаквост; одговорност и владеење на правото; како и транспарентноста и пристапот до информации. Овие принципи може да се применат на целото стратешко планирање на организацијата и целиот нејзин процес на програмирање, вклучувајќи оценка и анализа, планирање и проектирање на проекти, обезбедување на услуги и следење и евалуација.
На овој начин, ПБЧП и овозможува на организацијата не само да има водечки принципи за својата стратегија, туку и за начинот на кој таа ја спроведува својата работа. Примената на ПБЧП не треба да вклучува целосно нов начин на работа. Тоа едноставно подразбира свесно и систематски обрнувајќи внимание на човековите права во сите аспекти на работата.