Што е новинарството засновано на податоци? Какви се неговите можности и потенцијали? Кои се ограничувањата со кои се соочува? Од каде потекнува? Во ова поглавје ќе видиме што е дата-новинарството и какво значење може да има тоа за новинските организации. Пол Бредшо од Градскиот универзитет на
Бирмингем и Мирко Лоренц од „Дојче веле“ даваат краток осврт на основните карактеристики на новинарството засновано на податоци. Неколку водечки дата-новинари пишуваат за она што сметаат дека е значајно и ни ги нудат нивните омилени примери за дата-новинарство. На крајот, Лилијана Бунегру
од Европскиот центар за новинарство дава осврт на новинарството засновано на податоци во еден поширок историски контекст.