Слободата на изразување е една од најбитните граѓански и политички слободи, од причина што оваа слобода се однесува на сите други облици на индивидуални слободи. Слободата на изразување не е битна сама по себе, по своето тесно значење, туку многу повеќе заради тоа што од нејзиното остварување зависат речиси сите други гарантирани права и слободи.