Постапките за доделување на договори за јавни набавки кои ги спроведуваат договорните органи,се уредени со посебни правила на Заедницата.Договорот со кој е формирана Европската заедница не содржи конкретни одредби кои се однесуваат на конкретни одредби кои се однесуваат на јавните набавки,но воспостави бројни основни принципи кои се во општа примена на Европската Унија.