Овој прирачник е создаден за да служи како придружен материјал при едукативна работилница за навреда и клевета наменета за адвокати и новинари од Јужна Европа. Тој содржи ресурси и дополнителни материјали кои ќе им помогнат на обучувачите да се подготват, а на учесниците да ги разберат темите кои ќе се дискутираат.