Со цел зголемување на вработеноста преку помош и поддршка на невработените лица во РМ вградени се неколку основни принципи кои треба да се почитуваат при испораката на услугите и имплементацијата на програмите за вработување, како што се:
 Почитување на правото на пристап до работа на сите граѓани,
 Недискриминацијата и еднаквите можности,
 Подеднакво право од областа на работните односи, трудот и безбедност и
здравје при работа.