ИПА2 Механизмот за граѓански организации во март2016 г. започна со консултирање на граѓанските организации за политиките, програмите, предизвиците и приоритетите во секторот „Демократија и владеење“ кој ја опфаќа и реформата на јавната администрација. Во организација на Асоцијацијата Зенит и ИПА 2 Механизмот, а во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација(МИОА),на 30 јуни 2016 г. во Скопје се одржа јавна консултација за утврдување приоритети од страна на граѓанските општества за новата стратегија за реформа на јавната администрација.