Во каталогот се презентирани народните носии на етничките заедници во регионот на Тетово, кои се изработени од страна на младите жени и девојки од селата на Долни Полог, Шара и Сува Гора.