Проектот е имплементиран во рамки на проектот „Акциска мрежа за добро владеење“ спроведен од Метаморфозис, Македонски центар за европско образование и Реактор – Истражување во акција. Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорен Сојуз – Национален совет за родова рамноправност и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.