Ова истражуваење се однесува на искуствата на 31 редовно основно училиште во Македонија кои применуваат асистивна технологија во наставата. Воведувањето и примената на асистивната технологија беше овозможено во рамките на Проектот за е пристапно образование, спроведуван во периодот февруари 2010 – јуни 2015 година.