Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), континуирано и посветено работи на подобрување на правната рамка за функционирање и развивање на медиумите и медиумските слободи и права во Република Македонија. Овој документ за јавна политика, подготвен во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, содржи предлози и препораки за обезбедување транспарентност и ефикасност во работата на Агенцијата за аудио и аудиовизулени медиуми (АВМУ), кои треба да бидат содржани во идниот деловник на ова регулаторно тело.