Република Македонија, како земја кандидатка за членство во Европската Унија, се соочува со големи предизвици кога станува збор за научноистражувачката дејност (НИД). Иако оваа дејност се финансира повеќе од 60 години, во последната деценија се забележува нејзино значително влошување. Според законската регулатива во Република Македонија, Министерството за образование и наука (МОН) има клучна улога во креирањето и имплементирањето на политиките за поддршка на научната и истражувачката дејност, а оттука, и директна одговорност.