Основна цел на проектот “Мрежа 23” што го реализираат Институтот за европска политика -Скопје,Хелсиншкиот комитет на човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени,е структуиран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Подглавјето 23- Правосудство и темелни права.Преку проектот,на транспарентен начин,беа доделени десет грантови и др граѓански организации,што спроведоа истражувања  др активности како придонес кон ефективно следење и оценување на политиките опфатени со Подглавјето 23 од пристапувањето во Еу.