Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во изминатите девет месеци
(од 1 јуни 2013 до 31 јануари 2014 година) ги спроведуваше предвидените активности во рамките
на проектот „Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија
на Ромите – Декада на Роми 2005-2015“, финансиран од страна на Амбасадата на Република
Германија во Скопје и Иницијатива Отворено општество – Будимпешта.