Иако свесен за границите на својата легитимна интервенција во националната политика на распределба на ресурсите, Европскиот суд за човекови права (European Convention on Human Rights – EcrtHR) продолжува да ги поставува основите за оформување правен орган за социоекономски права преку зголеменото толкување на традиционалниот пропис за граѓански и политички права и развојот на позитивните
државни обврски во членовите 2, 3, 6, 8 и 14 од Европската конвенција за човекови права и основни слободи (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms – ECHR).