Поимникот на финансиски термини е изработен во рамки на Проектот „Финансиска едукација за паметни одлуки“. Истиот опфаќа вкупно 120 финансиски термини, распоредени во неколку области.