Оваа публикација е овозможена со поддршка на CIVICA MOBILITAS во рамките на проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество имплементирана од страна на Центарот за економски анализи.

Целта на ова истражување е идентификување на причините кои го движат развојот на граѓанските организации – ГО, здруженијата и фондации1 во регионите и во оп- штините на Република Македонија како и да се идентификуваат последиците од таквиот развој.