Истражувачка студија која се однесува на утврдување на аспекти на семејното насилство во Општина Куманово, појaва согледана од “женски агол”. Во истражувачкиот фокус се определени феноменолошки и етиолошки елементи на семејното насилство (обемот, распространетоста, видовите и причините), со акцент на насилството над жените во семејството во Општина Куманово.