Pasqyra e praktikave të mira ofron një pjesë të arritjeve dhe përvojave pozitive lidhur me përdorimin e teknologjisë ndihmëse nga ana e fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin e rregullt në Maqedoni. Ky publikim përmban të dhëna statistikore dhe konstatime që konfirmojnë mundësitë më të mira të arsimit për fëmijët me aftësi të kufizuara. Me raste individuale lexuesve u ofrohet mundësia të fitojnë një pamje të qartë lidhur me përparimin dhe zhvillimin individual të nxënësve. Drejtimet e aktiviteteve të ardhshme janë paraqitur me disa shembuj të një austriake: leksionet austriake mund të ndihmojnë për të arritur rezultate më të mira në Maqedoni. Kjo pasqyrë hedh dritë mbi dispozitat e teknologjisë ndihmëse të Konventës së KB mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe Agjendës digjitale të bashkimit Evropian.