Pasqyra e praktikave të mira ofron një pjesë të arritjeve dhe përvojave pozitive lidhur me përdorimin e teknologjisë ndihmëse nga ana e fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin e rregullt në Maqedoni. Ky publikim përmban të dhëna statistikore dhe konstatime që konfirmojnë mundësitë më të mira të arsimit për fëmijët me aftësi të kufizuara. Me raste individuale lexuesve u ofrohet mundësia të fitojnë një pamje të qartë lidhur me përparimin dhe zhvillimin individual të nxënësve.