И по повеќе од 20 години независност на Република Македонија, функционирањето на судскиот систем се соочува со многубројни проблеми и недостатоци. Домашните и меѓународните извештаи за состојбата со
човековите права, без исклучок, го посочуваат судството како главна пречка за целосно остварување на принципот на владеење на правото.