Имаш идентификувано општествен предизвик? Ова видеа ќе ти помогне како полесно да го дефинираш проблемот кој сакаш да го решиш, но и да дојдеш до идеја и план на активности.