Бидејќи свеста на луѓето за изборите зависи во голема мера од содржините пласирани во медиумите,
новинарите мора да известуваат со факти и непристрасно за платформите и кампањите на сите вклучени политички партии и кандидати, за да може гласачот да прави разлика помеѓу нив и да донесе информирани одлуки.