Дадените препораки се резултат од проектот „Невладините организации и судството-активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација“ спроведен во периодот од јануари 2015 година до март 2016 година со финансиска поддршка од Меѓународниот вишеградски фонд и Министерството за надворешни работи на
Република Кореја.