Ова се неколку многу важни правила при склучување на договори и во случаите кога има нечесна
одредба во договорот:
– Секогаш внимателно прочитајте ги договорните одредби што се однесуваат на вашите права и обврски
– Договорот мора да биде напишан со едноставен и разбирлив јазик.
– Комуницирајте во писмена форма По писмен пат побарајте дополнително објаснување за било какви
нејаснотии во договорот.