Целта на овој прирачник е да придонесе кон поефикасно и поефективно остварување на заштитата на правата на граѓаните и другите лица на територијата на Република Македонија, преку давање на широк спектар на можните механизми на дејствување, како и да даде поддршка на развојот на националната инфраструктура за заштита на човековите права и слободи.